Compliance v NAKIT s.p.

MANAGEMENT DOZORČÍ RADA HISTORIE Veřejné zakázky Dokumenty 106/1999 Compliance

NAKIT s.p. má implementovaný Compliance program, který je součástí firemní kultury NAKIT. Klade důraz na dodržování etických standardů, čestné a poctivé jednání. Ke všem svým zaměstnancům, zřizovateli (Ministerstvo vnitra) i obchodním partnerům přistupuje NAKIT a jeho zaměstnanci profesionálně, čestně a spravedlivě, neupřednostňuje své cíle a zájmy na jejich úkor.

Compliance se vztahuje také na:

  • boj proti korupci,
  • zadávání veřejných zakázek,
  • nekalou soutěž,
  • smluvní vztahy,
  • předcházení sporům,
  • zaměstnanecké vztahy,
  • ochranu osobních údajů,
  • finanční řízení,
  • kybernetickou a informační bezpečnost.

Interní program proti korupci

NAKIT s.p. je odpovědným podnikem, který netoleruje u svých zaměstnanců a osob oprávněných jednat jeho jménem takové jednání, které by bylo v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a zásadami počestného obchodního jednání. Naplnění těchto zásad uskutečňuje Interním programem proti korupci vycházejícím z Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva vnitra.

Hlavním cílem protikorupčního programu je vytvořit předpoklady a podmínky pro účinnou a efektivní ochranu NAKIT proti následkům korupčního chování a dalším formám nekalého jednání zaměstnanců NAKIT, vzniklých porušením právních předpisů, Etického kodexu NAKIT a ostatních vnitřních předpisů NAKIT a v tomto směru vymezit interní program proti korupci. Naplňování tohoto základního programu patří ke stěžejním atributům strategického i provozního řízení NAKIT a je součástí nástrojů vnitřního kontrolního systému NAKIT.

Interní program proti korupci NAKIT (PDF)

Etický kodex

NAKIT s.p. přistupuje odpovědně k řešení etických otázek. V rámci interního etického kodexu stanovuje zásady profesionálního chování zaměstnanců při výkonu práv a povinností, které vyplývají z jejich pracovněprávního vztahu.

Stanovuje očekávané profesní jednání zaměstnanců NAKIT vůči zaměstnavateli, spolupracovníkům, zákazníkům, obchodním partnerům NAKIT a státním institucím za účelem vytváření, udržování a prohlubování důvěry v činnost NAKIT. Tato pravidla se vztahují i na aktivity zaměstnanců NAKIT na internetu a sociálních sítích, kde se očekává dodržování obecně závazných pravidel chování a dobrých mravů, včetně vyhýbání se internetovým stránkám a diskusních fór, chatů, aplikací, darknetu apod. s nelegálním obsahem.

Etický kodex se týká oblasti morálních pravidel a je organicky propojen s dalšími vnitřními předpisy NAKIT, které rovněž stanoví zásady a pravidla chování zaměstnanců NAKIT. Účelem tohoto Etického kodexu je současně vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k NAKIT, spolupracovníkům, obchodním partnerům a veřejnosti.

Etický Kodex NAKIT (PDF)

Oznamovací systém – compliance linka

Na základě interních potřeb disponuje NAKIT s.p. vnitřním oznamovacím systémem, který v souladu s Evropskou směrnicí 2019/1937 umožňuje zaměstnancům NAKIT i externím osobám a subjektům oznámit podezření na porušení práva Unie či jiné nekalé jednání, které by mohlo způsobit trestněprávní odpovědnost NAKIT s.p. jako právnické osoby nebo jinak poškodit její reputaci. Compliace linku lze využívat také v případě nesouladu s etickým kodexem.

NAKIT garantuje oznamovateli ochranu před jakýmkoli postihem z důvodu oznámení, jež bylo učiněno v dobré víře, a to zejména z důvodu následného objektivního a nestranného prověření věci. Za učinění oznámení nesmí být oznamovatel objektem jakékoli formy diskriminace, znevýhodnění či represe, a to bez závislosti na tom, zda se jedná o zaměstnance NAKIT či osobu z řad veřejnosti. Identita oznamovatele musí být uchována v tajnosti za jakékoli situace. Osoby odpovědné za prověření oznámení jsou povinny zachovávat mlčenlivost o prověřovaných případech, čímž je ochrana oznamovatelů zaručena. Utajení identity oznamovatele může být prolomeno pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. povinnost součinnosti v rámci soudního řízení) a dále v případě, kdy oznamovatel výslovně s utajením identity nesouhlasí.

Oznámení lze učinit následujícím způsobem:

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY PRO OZNÁMENÍ
Osobní oznámení Compliance manažerovi
Osobní návštěva Příjemce oznámení je Compliance manažer
Pošta Obálkou označenou textem „DŮVĚRNÉ – ZÁLEŽITOST COMPLIANCE“
NAKIT, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
E-mail compliance@nakit.cz
Telefon 724 895 889

Smluvní doložky

Stejně jako u svých zaměstnanců, tak i od smluvních partnerů vyžaduje NAKIT dodržování zásad korektního jednání, které zapracovává do smluv formou smluvních doložek, které se odkazují na trestněprávní odpovědnost právnických osob, negativní postoj ke korupci a neetickému jednání.